Regulamin

 1. Właścicielem serwisu oraz strony internetowej jest firma Magic Fly Marcin Gnap z siedzibą pod adresem 38-430 Targowiska, ul. Jana Pawła II 34; NIP 684-206-46-24
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
 3. Zakupu można dokonać poprzez wpłatę bezpośrednio na nasze firmowe konto bankowe, a także poprzez płatność kartą kredytową lub e-przelewem za posrednictwem Przelewy24.pl. Voucher, po dokonaniu wpłaty oraz wypełnieniu formularza, zostanie wysłany na podany adres mailowy. Na maila także wysyłane jest potwierdzenie wpłaty. Pamiętaj, że nie można wykorzystać vouchera po upływie terminu jego ważności. Vouchera nie można wymienić na gotówkę
 4. Wszystkie vouchery (nawet te imienne) są wystawione „na okaziciela” więc osoba, która pojawi się na miejscu realizacji będzie mogła skorzystać z vouchera nawet jeśli to nie jej nazwisko widnieje na kuponie. Umożliwia to przekazanie vouchera jeśli osoba wpisana na kuponie z jakichś względów sama nie może skorzystać z lotu
 5. Jeżeli jesteś niezadowolony z zakupu bądź kupiłeś zbyt dużą liczbę voucherów, zgodnie z ustawa o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)., możesz dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia zakupu, o ile voucher nie został przez Ciebie wykorzystany lub spersonalizowany.
 6. Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) nie można dokonać rezygnacji z usług jesli w warunkach zakupu został ustalony termin realizacji lub okres śwadczenia usługi. Zgodnie z tą ustawą nie można dokonać zwrotu spersonalizowanego zakupu ktorego przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli np wypełnionego vouchera imieniem i nazwiskiem osoby korzystającej z usługi, czy też np zorganizowania usługi na specjalnych warunkach pod indywidualne ustalenia. Także, zgodnie z ww ustawą nie można zrezygnować z usługi, która polega na świadczeniu usług w zakresie wydarzen rozrywkowych i sportowych. Zwrot zapłaconej kwoty zostanie dokonany niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Zwrot zostanie potwierdzony wiadomością e-mail i będzie dokonany tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność.
 7. Po dokonaniu zakupu można dokonać rezerwacji terminu lotu. W przypadku nieodwołania rezerwacji z min. 48-godz. wyprzedzeniem, voucher przepada. Ze względu na dużą ilość chętnych na lot można dokonać anulacji rezerwacji oraz wybrania nowego terminu tylko 1 raz. Nie można dokonać zmiany terminu ze względu na nieodpowiadające miejsce lotu.
 8. Niestety, nie sprzedajemy lotów w konkretnym miejscu wybranym przez Państwa, gdyż jest to uzależnione od warunków terenowych i pogodowych.
 9. Kupujący oraz posiadacz vouchera wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w realizacji zamówienia celach marketingowych przez Magic Fly Marcin Gnap z siedzibą pod adresem 38-430 Targowiska, ul. Jana Pawła II 34; NIP 684-206-46-24 oraz podmioty współpracujące, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Magic Fly Marcin Gnap i podmioty współpracujące. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.3i4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. , o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie oraz usuwania
  W celu realizowania płatności dane będą udostępniane Przelewy24.pl , która jest również Administratorem Danych Osobowych. W celu realizacji przesyłki dane mogą być także przekazane firmie Przelewy24.pl
 10. Wystawiane vouchery ważne są 12 miesięcy od daty zakupu i w tym okresie można zrealizować lot. Posiadacz vouchera musi się skontaktować odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż 14 dni przed upływem terminu ważności Vouchera, aby zarezerwować termin realizacji lotu.
 11. Przeciwwskazania do realizacji lotu paralotnią: epilepsja, choroby serca, choroby umysłowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zalecamy skonsultować się wcześniej ze swoim lekarzem.
 12. Lot ma charakter zapoznawczy i poprzedzony jest przygotowaniem do lotu i przeszkoleniem z zasad bezpieczeństwa oraz komunikacji z pilotem.
  Minimalny wiek uczestnika:12 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda lub obecność opiekuna prawnego).
  Pasażer otrzymuje słuchawki lotnicze, które umożliwiają komunikację z pilotem.
  Maksymalna waga pasażera: 95 kg.
  Zakaz uczestnictwa pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Obowiązek informacyjny RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magic Fly Marcin Gnap z siedzibą w Targowiskach ul. Jana pawła II 34, który został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 684-206-46-24 . Nasze dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: 1mag@onet.eu numer telefonu: +48-601-068-170

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o usługi, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.  mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w ty operatorom pocztowym – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy rachunków, umów oraz produktów dostawcom usług teleinformatycznych i telefonicznych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych oraz dostawy usług dostawcom usług księgowych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.